Kritik
 
Emine Sevgi Özdamar
Berlin, 19. 02. 2016

Benim kelimeleri ona ellialtý sene aðýr hapis getirmiþ Güneþ Arkadaþým. Þiirlerini ne kadar sevdiðimi bir bilsen.
Ýyi yapmýþlar, beklemiþler, eski ayakkabýlarýnýn içinde, ya da bir çekmecede eski gözlük camlarýnýn yanýnda. Ýyi ki atmamýþsýn.
Þiirlerin geliyor, geliyor, yürüyor kalbimizin sokaklarýna. Konuþuyor hayatýmýzýn içinden.

Mein Lieber Günesch Freund, dessen Wörter ihn sechsundfünfzig Jahre Gefängnisstrafe gebracht haben. Wenn Du wüßtest, wie ich Deine Gedichte liebe.
Gut haben sie es gemacht, gewartet Jahr um Jahr in Deinen alten Schuhen. Oder in einer Schublade neben den alten Brillengläsern. Wie gut, dass Du sie nicht weggeschmissen hast.
Jetzt Deine Gedichte kommen, kommen, gehen in die Gassen unserer Herzen. Reden aus der Tiefe aus unserem Leben.

 

Stefan Slupetzky
Wien, 02. 03. 2016


Es sind kleine literarische Juwelen, die melancholisch, aber niemals weinerlich daherkommen. Oft richtet sich ihr Fokus auf die winzigsten Alltäglichkeiten, und mit einem Mal entsteht aus dem scheinbar Belanglosen ein ganzes Leben, eine ganze Welt.

Bunlar küçük edebi mücevherler, melankolikler, ama hiçbir zaman aðlamaklý bir halde bize ulaþmýyorlar. Çok defa odak noktalarýnda gündelik hayatýn küçücüklükleri var ki, birdenbire bu önemsizliklerden bütün bir hayat, bütün bir dünya önümüze çýkýyor. (Çev. M. G. Schachiner)

Abdullah Gürgün
Stockholm, 16. 04. 2016

þiirlerde sanki üç kez damýtýlýp yýllarca karanlýk mahzenlerde mese fýçýlarda saklanmýþ viski tadý var. Þairin cimrilikle sunduðu kadehi fondip yapývermiþ gibi genziniz yanýyor, gözleriniz kararýyor.

Dikterna smakar whiskey som destillerats tre gånger och lagrades på ekfat flera år. Er hals brinner , era ögon mörknar och ni blir svimfärdiga när ni dricker upp ett glas så snålt bjudna whiskyn,...

 
Technische Daten und Bestellung
 
home